Algemene voorwaarden +
DataProtex

+ Inleiding
+ DataProtex Kit
+ Algemene voorwaarden
+ Download
+ Save-my-PC
+ Top 10
+ Contact

Members

+ Handleiding
+ Linkregister

Computerbeveiliging

+ Computerbedreiging
+ Netwerkbeveiliging
+ Beveiliging van portables
+ Internetbeveiliging
+ Firewalls
+ Kerngegevens
+ Nieuws

Virus-encyclopedie

+ Aanvallen vanop afstand
+ Virussen
+ Trojanen
+ Logische bommen
+ Spyware
+ Hoaxes
+ Keyloggers
+ Worms
+ Spam
+ Adware

DATAPROTEX dankt u voor de interesse die u toont in de website. Uw toegang tot de DataProtex-website is onderworpen aan volgende voorwaarden en aan alle wetten die handelen over deze materie. De informatie die aanwezig is op deze website is het onderwerp van een clausule van niet-aansprakelijkheid.

Algemeen

Door de website van DataProtex te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden niet toepasbaar blijkt te zijn, of in strijd met dwingende wettelijke bepalingen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

Gebruik van de website - auteursrechten

De gebruiker erkend formeel dat de voorstelling, de inhoud en alle informatie en gegevens van de website van DataProtex beschermd zijn door auteursrechten, octrooirechten en merkenrechten, en eigendom zijn van DataProtex en zijn informatieverstrekkers.

De voorstelling, de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de publicatie, de wijziging en ieder gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de website van DataProtex is verboden zonder voorafgaande geschreven toestemming van DataProtex. Het is eveneens verboden de informatie van de website te misbruiken voor ongeoorloofde doeleinden of op te slaan op elektronische wijze, met uitzondering van de automatische registratie in het cachegeheugen van de browser.

De gebruiker zal de website van DataProtex niet gebruiken op een manier die mogelijk strijdig is met de goede zeden, om schade te berokkenen aan derden of om afbreuk te doen aan het imago van DataProtex, met name door het toevoegen van verkeerde of beledigende informatie.

Informatie

De informatie wordt aangeboden aan de gebruiker in zijn 'ruwe' vorm, zonder uitgesproken of onuitgesproken garantie en maakt deel uit van een gratis dienst aan het publiek. De informatie is afkomstig van zo betrouwbaar mogelijke bronnen en zin het onderwerp van een onderzoek binnen redelijke grenzen. DataProtex zal naar best vermogen de gemelde fouten corrigeren. DataProtex en zijn informatieverstrekkers staan in geen geval in voor de juistheid, de volledigheid of het aangepaste of actuele karakter van de informatie. DataProtex kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van verkeerde of weggelaten informatie, geleverd door DataProtex of door derden en aangeboden aan de gebruiker via de website van DataProtex. DataProtex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen of handelingen van de gebruiker van de website die gebaseerd zijn op de verstrekte informatie of gegevens. DataProtex kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen, zowel ten opzichte van de gebruiker als van derden, voor eender welke directe, indirecte of toevallige schade, voor ieder gebrek aan winst, verlies van kansen of voor eender welke andere schade die veroorzaakt is door onachtzaamheid of verzuim bij de levering, de verzameling, de voorstelling, de redactie, de interpretatie, de vermelding en de verspreiding van informatie of gegevens via de diensten van DataProtex, zelfs indien DataProtex gewaarschuwd werd voor het mogelijk optreden van dergelijke schade.

Beperking van aansprakelijkheid

DataProtex en zijn informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door een computervirus, in welke vorm dan ook, door bugs (programmafouten) of door eender welk programma of eender welke toepassing indien deze incompatibel zijn met de computerhardware die de gebruiker bezit, noch voor schade die de gebruiker ondervindt door een storing, onderbreking of fout, verandering, update, controle, onderhoud, technisch probleem, verbreking of overbelasting van het telefoonnetwerk of van hiermee verbonden netwerken of diensten, onachtzaamheid of fouten door derden of door de gebruiker, noch voor schade die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten de wil en de controle van DataProtex. De hierboven genoemde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot welke financiële vergoeding dan ook. De gebruiker erkent dat DataProtex het recht heeft om op welk moment dan ook de beschikbaarheid van de website op te heffen voor onderhouds- en updatingredenen.

Hyperlinks

De website van DataProtex bevat koppelingen naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Ieder koppeling is opgenomen enkel ter informatie en DataProtex geeft geen enkele garantie, welke dan ook, in verband met eender welke andere website die de gebruiker kan bereiken via de website van DataProtex. De aanwezigheid van een koppeling naar een andere website wil op geen enkele manier zeggen dat DataProtex het eens is met de inhoud ervan of dat DataProtex welke verantwoordelijkheid dan ook heeft in verband met de inhoud of het gebruik van de informatie op de andere website.

Updates

DataProtex kan op eender welk moment de informatie op de website veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Specifieke opmerkingen

Specifieke opmerkingen in verband met de voorstelling van producten en diensten van DataProtex met vermelding van prijzen: de gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de informatie over de producten en diensten van DataProtex hiaten of onjuistheden kan vertonen (in het bijzonder als gevolg van typefouten) of verwijzingen kan bevatten naar producten die niet langer beschikbaar zijn. De bestelling van een dienst of een product via de website van DataProtex is gebonden aan de algemene termijnen en voorwaarden van het verkoop- of verhuurcontract dat van kracht is bij DataProtex.

Eerbiediging van de persoonlijke levensfeer

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan ieder individu of bedrijf die informatie doorgeeft via de site van DataProtex kan te kennen geven dat hij weigert dat deze informatie gebruikt wordt voor direct Marketing.

DataProtex behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Daarom nodigen we u uit om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.


Deze website op het Internet wordt ontwikkeld en beheerd door
Online Internet N.V,
Oude Vijversstraat 42 te B-1190 Brussel
Gelieve bij eventuele problemen:
info@dataprotex.be
FR
NL
DATAPROTEX - Your computer & Data protection - n.v. Samarkande s.a. - ©Copyright 2006 - General conditions