DataProtex algemene voorwaarden +
DataProtex

+ Inleiding
+ DataProtex Kit
+ Algemene voorwaarden
+ Download
+ Save-my-PC
+ Top 10
+ Contact

Members

+ Handleiding
+ Linkregister

Computerbeveiliging

+ Computerbedreiging
+ Netwerkbeveiliging
+ Beveiliging van portables
+ Internetbeveiliging
+ Firewalls
+ Kerngegevens
+ Nieuws

Virus-encyclopedie

+ Aanvallen vanop afstand
+ Virussen
+ Trojanen
+ Logische bommen
+ Spyware
+ Hoaxes
+ Keyloggers
+ Worms
+ Spam
+ Adware

Artikel 1: DataProtex

DataProtex heeft tot doel om een beveiligde opslag online van informaticagegevens te organiseren, en/of een technische bijstand bij het gebruik van informaticamateriaal, ten bate van de abonnee, tegen betaling van een bepaald maandelijks bedrag door deze laatste.

Voor de beveiligde opslag online van informaticagegevens is er een programma nodig dat op de computer van de abonnee geplaatst wordt en een gebruikslicentie voor dit programma. Door deze twee componenten kan de gegevensopslag online en de terugplaatsing van informaticagegevens automatisch en vertrouwelijk gebeuren.

De technische bijstand bij het gebruik van informaticamateriaal bestaat erin dat de abonnee kan gebruik maken van een nationale organisatie van telefonische bijstand op werkdagen, van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 19u. De vragen kunnen via eenvoudige telefonische oproep doorgegeven worden.

Verder hoort er een garantie van pechverhelping ter plaatse bij, uitgevoerd op werkdagen, van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 19u, en, in optie, een garantie voor de vervanging van het informaticamateriaal.

Dataprotex en de abonnee verbinden zich door de onderhavige overeenkomst vanaf de ondertekening ervan. Dataprotex heeft evenwel het recht om de overeenkomst te ontbinden ingeval Dataprotex, na een onderzoek van de financiële toestand van de abonnee of op grond van de technische bijzonderheden van zijn verzoek, zou achten geen gevolg te kunnen geven aan onderhavige overeenkomst. De facturering van de maandelijkse bijdrage en de berekening van de termijn van 48 maanden begint op datum waarop het proces-verbaal van inwerkingstelling werd ondertekend.

Artikel 2: Dienstverlening van beveiligde online gegevensopslag

2.1. Opslag van informaticagegevens

Bij de installatie van het programma beschreven in artikel 2, bepaalt de abonnee welke precies de gegevens zijn die versleuteld en opgeslagen worden op de beveiligde servers van Dataprotex.
Op de dag waarop het programma wordt geïnstalleerd en die vastgesteld wordt door de ondertekening van een proces-verbaal, voert Dataprotex een eerste gegevensopslag uit, die, volgens de keuze van Dataprotex, ofwel gebeurt via het telecommunicatienet, ofwel, rekening houdend met de hoeveelheid gegevens, via gebruikmaking van welke fysieke gegevensdrager ook, bepaald door Dataprotex en als zodanig expliciet aanvaard door de abonnee. Vervolgens begint de uitvoering van de automatische online gegevensopslag 48 uur na de eerste gegevensopslag. Dataprotex ontvangt automatisch de nieuwe informaticagegevens die bewaard moeten worden door gebruikmaking van het telecommunicatienetwerk, voor de goede werking waarvan de abonnee verantwoordelijk is.
Na iedere geslaagde gegevensopslag ontvangt de abonnee een e-mail met daarin een bevestiging van de gegevensopslag en het aantal bewaarde bestanden. Het maakt deel uit van de verantwoordelijkheden van de abonnee om, in het gebeurlijke geval dat hij deze e-mail niet ontvangt, bij Dataprotex te informeren naar de reden ervan. Om de veiligheid van de gegevensoverdracht te verzekeren worden de opgeslagen gegevens en/of de verbinding versleuteld door het programma voordat de gegevens doorgegeven worden naar de servers van Dataprotex, via een sleutel waarvan de abonnee als enige bewaarder en verantwoordelijke is. De maximale hoeveelheid gegevens die kunnen opgeslagen en bewaard worden op de servers van Dataprotex zijn bepaald in gigabyte (GB) in de overeenkomst.

2.2. Terugplaatsing van de gegevens

Dataprotex verbindt zich tot het terugbezorgen van de laatste versie van de gegevens zoals die daadwerkelijk opgeslagen werd en waarvan de opslag werd bevestigd door een e-mail. Dataprotex voert de terugbezorging uit ofwel via het telecommunicatienetwerk ofwel via een fysieke gegevensdrager.

2.3. Verantwoordelijkheden

Dataprotex is alleen gebonden aan de goede uitvoering van de dienstverlening voor de beveiligde online gegevensopslag als de abonnee in eerste instantie en voor de hele duur van de overeenkomst zijn verplichtingen nakomt. Als dat niet het geval is, is Dataprotex niet gebonden aan welke verplichting ook. Dataprotex verzorgt een eenvoudige dienstverlening betreffende gegevensopslag en terugplaatsing van informaticagegevens, vooraf versleuteld door de abonnee, die de enige houder is van de coderingsleutel. Hierdoor heeft Dataprotex geen kennis van de inhoud van de informaticagegevens waarover de abonnee verklaard de enige verantwoordelijke te zijn.
Bovendien kan de verantwoordelijkheid van Dataprotex niet ingeroepen worden als de versturing van de gegevens verstoord of verhinderd werd door een gebeurtenis buiten de wil van Dataprotex, zoals een aantasting van het programma of van de gegevensopslagmedia van de abonnee wegens enig mogelijk ongeluk (schok, te hoge spanning, blikseminslag, …), variaties of onderbreking van de elektriciteitstoevoer, storing of onderbreking van het telecommunicatienetwerk, ontregeling van de toegang tot het internet, aanpassing van de informaticaconfiguratie door een derde partij, enz.
Dataprotex aanvaardt slechts een inspanningsverbintenis, in geen geval een resultaatsverbintenis. In geval van een eis tot genoegdoening die verband houdt met het niet functioneren van het systeem of met een schadegeval, dient de abonnee Dataprotex hiervan op de hoogte te brengen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, binnen de 48 uren volgend op de datum waarop de abonnee kennis genomen heeft van de feiten, op straffe van verval.
In geval van directe of indirecte schade geleden door de abonnee kan de verantwoordelijkheid van Dataprotex nooit ingeroepen worden voor de volledige schade, maar ten hoogste voor het verminderen van de gevolgen van het schadegeval. De dienstverlening voor gegevensopslag ontheft de abonnee niet van de noodzaak om, indien hij dit wenst, een verzekering af te sluiten die het informaticarisico dekt, meer bepaald in geval van het verlies van informaticagegevens.
De verantwoordelijkheid van Dataprotex heeft in alle mogelijke hypothetische gevallen een bovengrens van 100.000 euro.

Artikel 3: Dienstverlening betreffende technische bijstand

Het materiaal waarvoor een verbintenis betreffende technische bijstand wordt aangegaan is beschreven in een technische steekkaart. Dataprotex staat niet in voor periodieke controles, de interventies gebeuren op verzoek van de abonnee volgens de omstandigheden zoals hierna beschreven:

3.1. Technische bijstand per telefoon

Een technische bijstand per telefoon wordt verzekerd van maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur, behalve op officiële feestdagen.

3.2. Tussenkomst ter plaatse

De technische hulpverlening ter plaatse gebeurt van maandag tot vrijdag, behalve op officiële feestdagen, van 9 tot 17 uur.
Dataprotex zorgt ervoor dat een technicus gestuurd wordt naar het adres zoals dat vermeld staat op het proces-verbaal van indienststelling als er een incident optreedt dat niet opgelost kon worden op afstand door de dienst die de technische bijstand per telefoon verzorgt.
De eventueel vervangen onderdelen en de werkuren die nodig zijn voor het verhelpen van de storing zijn niet inbegrepen in de dienstverlening van technische bijstand en blijven ten laste van de abonnee.
Dataprotex kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het materiaal dat gebruikt wordt door de abonnee. Het staat de abonnee vrij om zijn materiaal te laten repareren door ofwel zijn gebruikelijke leverancier ofwel door Dataprotex, dat de herstelling kan uitvoeren volgens de op het moment van de interventie geldende tarieven.

3.3. Optie “vervangmateriaal”

Als de abonnee de optie “vervangmateriaal” gekozen heeft, verplicht Dataprotex zich ertoe om in geval van defect, wat er ook de oorzaak van is behalve opzettelijke schade, materiaal ter beschikking te stellen van de abonnee waarvan de kenmerken vergelijkbaar zijn met het materiaal onder garantie dat gedetailleerd beschreven is op de technische steekkaart.
Het vervangmateriaal is ter beschikking van de abonnee voor de duur van de herstelling van het materiaal onder garantie zoals geraamd door Dataprotex, met een maximum van zeven opeenvolgende dagen.
Deze terbeschikkingstelling van vervangmateriaal maakt het niet noodzakelijk dat de herstelling toevertrouwd moet worden aan .
Dataprotex maar houdt in dat het materiaal zich bevindt bij de abonnee en door Dataprotex kan onderzocht worden om de normale duur van herstelling vast te stellen.

Artikel 4: Verplichtingen van de abonnee

Het uitvoeren van de verplichtingen ten laste van de abonnee is noodzakelijk om een goede uitvoering van de overeenkomst te kunnen verzekeren. Bij gebreke hiervan beschouwt Dataprotex zich als ontbonden van iedere verplichting, zonder daarom echter de abonnee te ontslaan van de verbintenis.

De abonnee verbindt zich ertoe om :

4.1. een internetverbinding ter beschikking te stellen, bij voorkeur van het type ‘breedband’ (ADSL, SDSL, kabel, huurlijn, …), vanaf het werkstation waarop het programma geïnstalleerd wordt.

4.2. Dataprotex op de hoogte te brengen, via aangetekende brief met ontvangstbevestiging, van iedere aanpassing die het correct functioneren van de dienstverlening kan hinderen, in het bijzonder alle aanpassingen aan de “hardware” of “software” van de computer of het netwerk waarop het programma voor gegevensopslag is geïnstalleerd, en meer algemeen alle veranderingen aan de inlichtingen die de abonnee heeft geleverd bij de ondertekening van de overeenkomst en bij de installatie van het programma.

4.3. de aangestelden van Dataprotex op ieder moment op werkdagen toegang te verlenen tot het betreffende materiaal, zodat het voor Dataprotex mogelijk is om de correcte uitvoering van de overeenkomst te verzekeren.

4.4. aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen tijdens iedere tussenkomst van Dataprotex. De abonnee aanvaardt, in het geval hij zelf afwezig is, om ieder document, ondertekend door een persoon die duidelijk de vertegenwoordiger van de abonnee is, te beschouwen als geldig en ontegensprekelijk.

4.5.

  • de gebruiksaanwijzingen strikt te volgen van het materiaal en de programma’s die overhandigd werden samen met het proces-verbaal van levering,
  • het materiaal en de programma’s te gebruiken in de omstandigheden die conform zijn aan hun werking,
  • aan Dataprotex te melden, zonder verwijl, iedere schade aan of aftakeling van de installatie of één van haar essentiële elementen, zodra dit door de abonnee is vastgesteld.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van DataProtex

5.1. Ingeval de abonnee openstaande facturen heeft die betrekking hebben op onderhavige overeenkomst, kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste van Dataprotex worden ingeroepen.

5.2. Dataprotex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verbindingstijden met de servers voor gegevensopslag, noch voor de kosten van deze verbindingen.

5.3. Dataprotex behoudt zich het recht voor om zich te laten vervangen door een andere dienstverlener, van vergelijkbare kwaliteit, zonder dat dit invloed heeft op het bedrag dat de abonnee dient te betalen.

Artikel 6: Betalingsmodaliteiten

De verschuldigde maandelijkse bedragen worden vooruit betaald via een doorlopende opdracht op de bank- of postchequerekening van de abonnee. Door de ondertekening van de onderhavige overeenkomst stemt de abonnee in met deze betalingswijze en geeft tegelijkertijd opdracht aan de instelling waar hij zijn rekening heeft.
De abonnee verbindt zich er onherroepelijk toe om deze opdracht te behouden tijdens de volledige duur van de overeenkomst, tenzij hij ten minste een maand op voorhand een nieuwe bank- of postdomiciliëring overmaakt.
Acht dagen na de factuurdatum brengt iedere krachtens deze overeenkomst aan Dataprotex verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling 8% interest op. Bovendien wordt iedere op de vervaldag onbetaalde som, bij wijze van forfaitaire vergoeding voor het door Dataprotex voor de laattijdige betaling geleden nadeel, verhoogd met 15%, met een minimum van 25,00 €.
Tijdens de duur van de overeenkomst zijn de in artikel 2 bepaalde maandelijkse bedragen vast en niet-indexeerbaar. In geval van niet-correcte betaling van één van de contractueel voorziene maandelijkse betalingen op de vervaldag, kan de onderhavige overeenkomst om die reden alleen door Dataprotex worden ontbonden.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst - ontbinding - vernieuwing

De onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor een onherroepelijke en niet-reduceerbare termijn van 48 maanden. De abonnee kan evenwel besluiten om de overeenkomst te ontbinden mits de betaling van een ontbindingsvergoeding gelijk aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse aflossingen voor de lopende periode. In alle andere gevallen van vervroegde contractbreuk door een handeling of een overtreding door de abonnee, is deze ook gehouden om aan Dataprotex, bij wijze van fortaitaire vergoeding, een som te betalen die gelijk is aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse aflossingen voor de lopende periode.
Als er geen ontbinding van de overeenkomst wordt aangekondigd door de ene partij aan de andere, drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een achtereenvolgende periode van één jaar.

Artikel 8: Overdracht en inpandgeving van de overeenkomst

Dataprotex is uitdrukkelijk gemachtigd om de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving de vorm en de voorwaarden van de algemene overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt.
Een gewone brief of vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan de abonnee van een overdrocht van schuldvorderingen in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebiedingen, enz.). De betaling van deze facturen zal bovendien worden beschouwd als erkenning door de abonnee van de gesloten overdracht.
Een dergelijke overdracht houdt voor de abonnee de verplichting in om aan de nieuwe schuldeiser te betalen, maar brengt geen enkele wijziging van de andere verplichtingen van de abonnee of van Dataprotex mee.
De abonnee verbindt zich ertoe zo nodig alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen in de betalingsopdrachten die hem zouden worden gevraagd bij een dergelijke overdracht of inpandgeving aan te brengen.

Artikel 9: Verklaring van bevoegdheid

Dataprotex en de abonnee komen uitdrukkelijk overeen dat de bevoegdheid voor alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst berust bij de rechtbanken van Brussel. Voor de betwistingen die vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter, is enkele de vrederechter van het 3de kanton van Brussel verantwoordelijk.

FR
NL
DATAPROTEX - Your computer & Data protection - n.v. Samarkande s.a. - ©Copyright 2006 - General conditions